Jumlah Albania dari 1 hingga 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sifar Zero -
1 Satu Një -
2 Dua Dy -
3 Tiga Tre -
4 Empat Katër -
5 Lima Pesë -
6 Enam Gjashtë -
7 Tujuh Shtatë -
8 Lapan Tetë -
9 Sembilan Nëntë -
10 Sepuluh Dhjetë -
11 Eleven Njëmbëdhjetë -
12 Dua belas Dymbëdhjetë -
13 Tiga belas Trembëdhjetë -
14 Empat belas Katërmbëdhjetë -
15 Lima belas Pesëmbëdhjetë -
16 Enam belas Gjashtëmbëdhjetë -
17 Seventeen Shtatëmbëdhjetë -
18 Lapan belas Tetëmbëdhjetë -
19 Sembilan belas Nëntëmbëdhjetë -
20 Dua puluh Njëzet -
21 Dua puluh satu Njëzet e një -
22 Dua puluh dua Njëzet e dy -
23 Dua puluh tiga Njëzet e tre -
24 Dua puluh empat Njëzet e katër -
25 Dua puluh lima Njëzet e pese -
26 Dua puluh enam Njëzet e gjashtë -
27 Dua puluh tujuh Njëzet e shtatë -
28 Dua puluh lapan Njëzet e tetë -
29 Dua puluh sembilan Njëzet e nëntë -
30 Tiga puluh Tridhjetë -
31 Tiga puluh satu Tridhjetë një -
32 Tiga puluh dua Tridhjetë e dy -
33 Tiga puluh tiga Tridhjetë e tre -
34 Tiga puluh empat Tridhjetë e katër -
35 Tiga puluh lima Tridhjetë e pesë -
36 Tiga puluh enam Tridhjetë e gjashtë -
37 Tiga puluh tujuh Tridhjetë e shtatë -
38 Tiga puluh lapan Tridhjetë e tetë -
39 Tiga puluh sembilan Tridhjetë e nëntë -
40 Empat puluh Dyzetë -
41 Empat puluh satu Dyzet e një -
42 Empat puluh dua Dyzet e dy -
43 Empat puluh tiga Dyzet e tre -
44 Empat puluh empat Dyzet e katër -
45 Empat puluh lima Dyzet e pesë -
46 Empat puluh enam Dyzet e gjashtë -
47 Empat puluh tujuh Dyzet e shtatë -
48 Empat puluh lapan Dyzet e tetë -
49 Empat puluh sembilan Dyzet e nëntë -
50 Lima puluh Pesëdhjetë -
51 Lima puluh satu Pesëdhjetë e një -
52 Lima puluh dua Pesëdhjetë e dy -
53 Lima puluh tiga Pesëdhjetë e tre -
54 Lima puluh empat Pesëdhjetë e katër -
55 Lima puluh lima Pesëdhjetë e pesë -
56 Lima puluh enam Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Lima puluh tujuh Pesëdhjetë e shtatë -
58 Lima puluh lapan Pesëdhjetë e tetë -
59 Lima puluh sembilan Pesëdhjetë e nëntë -
60 Enam puluh Gjashtëdhjetë -
61 Enam puluh satu Gjashtëdhjetë e një -
62 Enam puluh dua Gjashtëdhjetë e dy -
63 Enam puluh tiga Gjashtëdhjetë e tre -
64 Enam puluh empat Gjashtëdhjetë e katër -
65 Enam puluh lima Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Enam puluh enam Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Enam puluh tujuh Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Enam puluh lapan Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Enam puluh sembilan Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Tujuh puluh Shtatëdhjetë -
71 Tujuh puluh satu Shtatëdhjetë e një -
72 Tujuh puluh dua Shtatëdhjetë e dy -
73 Tujuh puluh tiga Shtatëdhjetë e tre -
74 Tujuh puluh empat Shtatëdhjetë e katër -
75 Tujuh puluh lima Shtatëdhjetë e pesë -
76 Tujuh puluh enam Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Tujuh puluh tujuh Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Tujuh puluh lapan Shtatëdhjetë e tetë -
79 Tujuh puluh sembilan Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Lapan puluh Tetëdhjetë -
81 Lapan puluh satu Tetëdhjetë e një -
82 Lapan puluh dua Tetëdhjetë e dy -
83 Lapan puluh tiga Tetëdhjetë e tre -
84 Lapan puluh empat Tetëdhjetë e katër -
85 Lapan puluh lima Tetëdhjetë e pesë -
86 Lapan puluh enam Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Lapan puluh tujuh Tetëdhjetë e shtatë -
88 Lapan puluh lapan Tetëdhjetë e tetë -
89 Lapan puluh sembilan Tetëdhjetë e nëntë -
90 Sembilan puluh Nëntëdhjetë -
91 Sembilan puluh satu Nëntëdhjetë e një -
92 Sembilan puluh dua Nëntëdhjetë e dy -
93 Sembilan puluh tiga Nëntëdhjetë e tre -
94 Sembilan puluh empat Nëntëdhjetë e katër -
95 Sembilan puluh lima Nëntëdhjetë e pesë -
96 Sembilan puluh enam Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Sembilan puluh tujuh Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Sembilan puluh lapan Nëntëdhjetë e tetë -
99 Sembilan puluh sembilan Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Satu ratus Njëqindë -